Search

Our company's locations

With just one click, you get the whole picture: See where our various departments are located, what services the individual departments offer and how best to contact them.

XERVON Norways locations XERVON’s business locations


The REMONDIS Group's business addresses

Discover the world of REMONDIS with its almost 800+ business areas and partner companies in over 30 countries in Europe, Africa, Asia and Australia.

The REMONDIS Group’s locations

Module-based and adapted scaffolding courses across the country

Scaffold assembly and work on scaffolding involve the risk of falls and injuries. Current regulations therefore require that everyone who assembles and works on scaffolding has received the necessary training. In addition, there are requirements for competence and training to control scaffolding.

XERVON Norway regularly conducts scaffolding courses for scaffolders and scaffold users. Our courses follow the training plans of NS 9700-1 and the requirements in "Regulations on the execution of work" §§ 17-2 to 17-5

Read more about The Norwegian Labor Inspection Authority's requirements for the assembly and use of scaffolding.

Our courses

Module 1
User course

Type: Classroom/building site

Read more

Module 2
Installation of system scaffolding
with a height of up to 5 meters

Type: Classroom/building site
Theoretical part: 7.5 hours
Practical part: 7.5 hours

Read more

Module 3
Installation of system scaffolding
with a height of up to 9 meters

Type: Classroom/building site
Theoretical part: 15 hours
Practical part: 15 hours

Read more

Module 4
Installation of scaffolding higher than 9 meters (participants must
have worked in scaffolding for at least 6 months before course)

Type: Classroom/building site
Theoretical part: 36 hoursPractical part: 72 hours

Read more

Adapted scaffolding courses

In addition to module courses, XERVON Norway also offers customized courses. These courses are held for those who need training adapted to the industry or subject area, or who need extended training beyond the module courses. Examples for this are building contractors, scaffolding companies, scaffolding manufacturers and their supervisory staff, and personnel who are preparing for the exam for a trade certificate. To this date, over 10.000 participants have completed our courses.

Contact

Geir Kjærås
T +47 982 43 101
geir.kjaras@xervon.no

Brukerkurs stillas

Opplæring i hht. AML best. nr. 703 forskrift om utførelse av arbeid § 17-5:
Krav til opplæring av bruker av stillas

§ 17-5

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden har fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering, jf. § 17-8 andre ledd. Arbeidsgiver har ansvar for at tilfredsstillende opplæring blir gitt før arbeidet igangsettes.

Kursinnhold: Teoretisk opplæring

 • Gjennomgang av brukerveiledning for stillaset på byggeplassen.
 • Aktuell belastningsklasse og hva dette betyr
 • Hvordan skal stillaset være merket
 • Hva kan jeg gjøre og ikke gjøre med og på stillaset.
 • Vanlige feil og mangler
 • Kontrollrunde på byggeplass

Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med bestemmelsen er å sikre at de arbeidstakerne som bruker stillaset for å utføre håndverk får tilstrekkelig opplæring for å kunne utføre jobben på en sikker måte. Arbeidsgiver må sørge for at brukere av stillas har forståelse for hvilke forholdsregler som må tas ved bruk av stillaset, samt får grunnleggende informasjon om stillasets konstruksjon og hvordan det er satt sammen. Dette gjelder eksempelvis begrensninger i endringer av stillaset, informasjon om belastningsbegrensninger mv.

Bestemmelsen stiller krav om opplæring til «arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden». Dette innebærer at arbeidstakere og andre som kun entrer stillaset for inspeksjon eller kontroll ikke anses for å være brukere av stillaset. Disse bør likevel avklare informasjons- og opplæringsbehov med ansvarlig for stillaset før entring og gjøre seg kjent med hva som er oppført på skiltet, ev. også kontrollrapport. Dette bør omtales i virksomhetens internkontroll

Stillasbygging 2-5 meter

Opplæring i hht. AML best. nr. 703 forskrift om utførelse av arbeid § 17-2
Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra to
meter

§ 17-2

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser med øverste stillasgulv fra to meter i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også ved montering, demontering, endring og kontroll av rullestillaser fra to meter. Opplæringen skal ta hensyn til mulige faremomenter arbeidet kan medføre og skal særskilt omfatte:

 • forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av den aktuelle stillastypen,
 • sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av den aktuelle stillastypen,
 • tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander,
 • vurdering av stillasmateriellets vedlikeholdstilstand med hensyn til utsortering av uforsvarlig stillasmateriell, bl.a. råte, korrosjon og
 • sprekker,
 • sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til den aktuelle stillastypen,
 • tillatte belastninger,
 • kontroll av stillas og
 • all annen risiko som ovennevnte montering, demontering eller endring kan medføre.

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og arbeidsgiver påse at arbeidstaker har 7,5 timer teoretisk opplæring og 7,5 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr).

Arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til denne bestemmelsen er å anse som en kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv inntil fem meter.
Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og Arbeidstilsynet.

Kursinnhold: Teoretisk opplæring

 • relevante forskrifter;
 • bruk av personlig verneutstyr;
 • bruk av kollektivt og personlig fallsikringsutstyr;
 • sikker jobb analyse og risikovurdering;
 • Belastningsklasser;
 • bruk av monteringsveiledning for det aktuelle stillaset;
 • planlegging og oppføring av prefabrikkerte stillas opp til 5 meter;
 • montering inntil offentlig vei;
 • kunnskap om kontroll av stillas opp til 5 meter;
 • skilting av stillas;
 • utarbeide nødvendig dokumentasjon;
 • sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle stillaset

 

Kursinnhold: Praktisk opplæring

Gjennomføres og dokumenteres av kvalifisert person i egen bedrift. (Kvalifisert person er en som har samme eller høyere opplæring. Kursbevis legges ved dokumentasjonen.)

Stillasbygging 5-9 meter

Opplæring i hht. AML best. nr. 703 forskrift om utførelse av arbeid § 17-3
Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra 5
meter og inntil 9 meter

§ 17-3

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser med øverste stillasgulv fra fem meter og inntil ni meter i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også ved montering, demontering, endring og kontroll av rullestillaser fra 5 meter og inntil 9 meter.

Opplæringen skal ta hensyn til mulige faremomenter arbeidet kan medføre og skal omfatte kravene i § 17-2 tredje ledd bokstav a-h.

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og arbeidsgiver påse at arbeidstaker har 15 timer teoretisk opplæring og 15 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr). Arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til denne bestemmelsen er å anse som en kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv inntil 9 meter. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og Arbeidstilsynet.

Kursinnhold: Teoretisk opplæring

 • relevante forskrifter;
 • bruk av personlig verneutstyr;
 • bruk av kollektivt og personlig fallsikringsutstyr;
 • sikker jobb analyse og risikovurdering;
 • belastningsklasser;
 • bruk av monteringsveiledning;
 • planlegging og oppføring av prefabrikkerte stillas opp til 9 meter;
 • montering inntil offentlig vei;
 • kunnskap om kontroll av stillas opp til 9 meter;
 • skilting av stillas;
 • utarbeide nødvendig dokumentasjon;
 • sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle stillaset;

Kursinnhold: Praktisk opplæring

Gjennomføres og dokumenteres av kvalifisert person i egen bedrift.
(Kvalifisert person er en som har samme eller høyere opplæring. Kursbevis legges ved dokumentasjonen.)

Stillasbygging over 9 meter

Opplæring i hht. AML best. nr. 703 forskrift om utførelse av arbeid § 17-4:
Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra 9
meter, samt for stillaser som ikke monteres i standardoppstilling ett

§ 17-4

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv fra 9 meter får opplæring. Dette gjelder også stillaser som ikke monteres i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning, uavhengig av stillasets øverste gulvhøyde Opplæringen skal særskilt ta hensyn til mulige faremomenter som arbeidet kan medføre og skal i tillegg til kravene i § 17-2 tredje ledd bokstav a-h omfatte:

 • helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig montering av stillaskonstruksjoner, hvor det inngår elementer som krever en særskilt styrke- og stabilitetsberegning,
 • forståelse av spesifikasjonene for en planlagt stillasoppstilling, herunder styrke- og stabilitetsberegninger og
 • øvelse i forsvarlig montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, både med hensyn til egen helse og sikkerhet under arbeidet og de etterfølgende brukernes helse og sikkerhet.

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og kontroll, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har anvendt stillas i minst seks måneder, fått 36 timer teoretisk opplæring og deretter 72 timer praktisk opplæring under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr). Arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til denne bestemmelsen er å anse som en kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv fra ni meter. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og Arbeidstilsynet.

Kursinnhold: Teoretisk opplæring

 • Relevante forskrifter;
 • Bruk av personlig verneutstyr;
 • Bruk av kollektivt eller personlig fallsikringsutstyr;
 • Sikker jobb analyse og risikovurdering;
 • Belastningsklasser;
 • Bruk av monteringsveiledning;
 • Planlegging og oppføring av fasadestillas;
 • Planlegging og oppføring av frittstående stillas og rullestillas;
 • Styrke og stabilitetsberegning;
 • Bruk av rør og koblinger;
 • Informasjon om hengende stillas;
 • Informasjon om utkraget stillas;
 • Kunnskap om kontroll;
 • Overlevering til bruker;
 • Bygging inntil offentlig vei;
 • Skilting av stillas;
 • Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle stillaset.

Kursinnhold: Praktisk opplæring

Gjennomføres og dokumenteres av kvalifisert person i egen bedrift.
(Kvalifisert person er en som har samme eller høyere opplæring. Kursbevis legges ved dokumentasjonen.)

XERVON Norway AS // A Company of the REMONDIS-Group