Søk

Vårt foretaks lokasjoner

Med ett eneste klikk får du hele bildet: Se hvor våre forskjellige forretninger ligger, hvilke tjenester de enkelte avdelingene tilbyr og hvordan du best kontakter dem.  

XERVON Norways forretningsadresser XERVON’s business locations


REMONDIS-gruppens forretningsadresser

Oppdag REMONDIS-verdenen med sine nesten 800+ forretningsgrener og partnerforetak i over 30 land i Europa, Afrika, Asia og Australia.

The REMONDIS Group’s locations

Modulbaserte og tilpassede stillaskurs over hele landet

Stillasmontering og arbeid i stillas innebærer fare for fall og skader. Gjeldende forskrifter stiller derfor krav om at alle som monterer og jobber i stillas har fått nødvendig opplæring. I tillegg stilles det krav til kompetanse og opplæring for å kontrollere stillas.

XERVON Norway gjennomfører jevnlig stillaskurs for stillasmontører og -brukere. Våre kurs følger opplæringsplanene i NS 9700-1 og kravene i «Forskrift om utførelse av arbeid» §§ 17-2 til 17-5

Les mer om Arbeidstilsynets krav til montering og bruk av stillas.

Våre kurs

Modul 1
Brukerkurs

Type: Klasserom/byggeplass

Les mer

Modul 2
Montering av systemstillas
med høyde opptil 5 meter

Type: Klasserom/byggeplass
Teoridel: 7,5 timer
Praksisdel: 7,5 timer

Les mer

Modul 3
Montering av systemstillas
med høyde opptil 9 meter

Type: Klasserom/byggeplass
Teoridel: 15 timer
Praksisdel: 15 timer

Les mer

Modul 4
Montering av stillas høyere enn 9
meter (må ha anvendt stillas i minst
6 måneder før kurs)

Type: Klasserom/byggeplass
Teoridel: 36 timer
Praksisdel: 72 timer

Les mer

Tilpassede stillaskurs

I tillegg til modulkurs tilbyr XERVON Norway også tilpassede kurs. Disse kursene holdes for deg som trenger opplæring tilpasset bransje eller fagområde, eller som trenger utvidet opplæring ut over modulkursene. Eksempler på dette er byggentreprenører, stillasfirmaer, stillasprodusenter, tilsynsansatte og deg som skal ta fagbrev. Til nå har over 10 000 deltagere gjennomgått våre kurs.

Kontakt

Geir Kjærås
T +47 982 43 101
geir.kjaras@xervon.no

Brukerkurs stillas

Opplæring i hht. AML best. nr. 703 forskrift om utførelse av arbeid § 17-5:
Krav til opplæring av bruker av stillas

§ 17-5

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden har fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering, jf. § 17-8 andre ledd. Arbeidsgiver har ansvar for at tilfredsstillende opplæring blir gitt før arbeidet igangsettes.

Kursinnhold: Teoretisk opplæring

 • Gjennomgang av brukerveiledning for stillaset på byggeplassen.
 • Aktuell belastningsklasse og hva dette betyr
 • Hvordan skal stillaset være merket
 • Hva kan jeg gjøre og ikke gjøre med og på stillaset.
 • Vanlige feil og mangler
 • Kontrollrunde på byggeplass

Arbeidstilsynets kommentar

Formålet med bestemmelsen er å sikre at de arbeidstakerne som bruker stillaset for å utføre håndverk får tilstrekkelig opplæring for å kunne utføre jobben på en sikker måte. Arbeidsgiver må sørge for at brukere av stillas har forståelse for hvilke forholdsregler som må tas ved bruk av stillaset, samt får grunnleggende informasjon om stillasets konstruksjon og hvordan det er satt sammen. Dette gjelder eksempelvis begrensninger i endringer av stillaset, informasjon om belastningsbegrensninger mv.

Bestemmelsen stiller krav om opplæring til «arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden». Dette innebærer at arbeidstakere og andre som kun entrer stillaset for inspeksjon eller kontroll ikke anses for å være brukere av stillaset. Disse bør likevel avklare informasjons- og opplæringsbehov med ansvarlig for stillaset før entring og gjøre seg kjent med hva som er oppført på skiltet, ev. også kontrollrapport. Dette bør omtales i virksomhetens internkontroll

Stillasbygging 2-5 meter

Opplæring i hht. AML best. nr. 703 forskrift om utførelse av arbeid § 17-2
Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra to
meter

§ 17-2

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser med øverste stillasgulv fra to meter i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også ved montering, demontering, endring og kontroll av rullestillaser fra to meter. Opplæringen skal ta hensyn til mulige faremomenter arbeidet kan medføre og skal særskilt omfatte:

 • forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av den aktuelle stillastypen,
 • sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av den aktuelle stillastypen,
 • tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander,
 • vurdering av stillasmateriellets vedlikeholdstilstand med hensyn til utsortering av uforsvarlig stillasmateriell, bl.a. råte, korrosjon og
 • sprekker,
 • sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til den aktuelle stillastypen,
 • tillatte belastninger,
 • kontroll av stillas og
 • all annen risiko som ovennevnte montering, demontering eller endring kan medføre.

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og arbeidsgiver påse at arbeidstaker har 7,5 timer teoretisk opplæring og 7,5 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr).

Arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til denne bestemmelsen er å anse som en kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv inntil fem meter.
Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og Arbeidstilsynet.

Kursinnhold: Teoretisk opplæring

 • relevante forskrifter;
 • bruk av personlig verneutstyr;
 • bruk av kollektivt og personlig fallsikringsutstyr;
 • sikker jobb analyse og risikovurdering;
 • Belastningsklasser;
 • bruk av monteringsveiledning for det aktuelle stillaset;
 • planlegging og oppføring av prefabrikkerte stillas opp til 5 meter;
 • montering inntil offentlig vei;
 • kunnskap om kontroll av stillas opp til 5 meter;
 • skilting av stillas;
 • utarbeide nødvendig dokumentasjon;
 • sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle stillaset

 

Kursinnhold: Praktisk opplæring

Gjennomføres og dokumenteres av kvalifisert person i egen bedrift. (Kvalifisert person er en som har samme eller høyere opplæring. Kursbevis legges ved dokumentasjonen.)

Stillasbygging 5-9 meter

Opplæring i hht. AML best. nr. 703 forskrift om utførelse av arbeid § 17-3
Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra 5
meter og inntil 9 meter

§ 17-3

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser med øverste stillasgulv fra fem meter og inntil ni meter i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også ved montering, demontering, endring og kontroll av rullestillaser fra 5 meter og inntil 9 meter.

Opplæringen skal ta hensyn til mulige faremomenter arbeidet kan medføre og skal omfatte kravene i § 17-2 tredje ledd bokstav a-h.

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og arbeidsgiver påse at arbeidstaker har 15 timer teoretisk opplæring og 15 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr). Arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til denne bestemmelsen er å anse som en kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv inntil 9 meter. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og Arbeidstilsynet.

Kursinnhold: Teoretisk opplæring

 • relevante forskrifter;
 • bruk av personlig verneutstyr;
 • bruk av kollektivt og personlig fallsikringsutstyr;
 • sikker jobb analyse og risikovurdering;
 • belastningsklasser;
 • bruk av monteringsveiledning;
 • planlegging og oppføring av prefabrikkerte stillas opp til 9 meter;
 • montering inntil offentlig vei;
 • kunnskap om kontroll av stillas opp til 9 meter;
 • skilting av stillas;
 • utarbeide nødvendig dokumentasjon;
 • sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle stillaset;

Kursinnhold: Praktisk opplæring

Gjennomføres og dokumenteres av kvalifisert person i egen bedrift.
(Kvalifisert person er en som har samme eller høyere opplæring. Kursbevis legges ved dokumentasjonen.)

Stillasbygging over 9 meter

Opplæring i hht. AML best. nr. 703 forskrift om utførelse av arbeid § 17-4:
Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra 9
meter, samt for stillaser som ikke monteres i standardoppstilling ett

§ 17-4

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv fra 9 meter får opplæring. Dette gjelder også stillaser som ikke monteres i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning, uavhengig av stillasets øverste gulvhøyde Opplæringen skal særskilt ta hensyn til mulige faremomenter som arbeidet kan medføre og skal i tillegg til kravene i § 17-2 tredje ledd bokstav a-h omfatte:

 • helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig montering av stillaskonstruksjoner, hvor det inngår elementer som krever en særskilt styrke- og stabilitetsberegning,
 • forståelse av spesifikasjonene for en planlagt stillasoppstilling, herunder styrke- og stabilitetsberegninger og
 • øvelse i forsvarlig montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, både med hensyn til egen helse og sikkerhet under arbeidet og de etterfølgende brukernes helse og sikkerhet.

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og kontroll, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har anvendt stillas i minst seks måneder, fått 36 timer teoretisk opplæring og deretter 72 timer praktisk opplæring under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr). Arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til denne bestemmelsen er å anse som en kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv fra ni meter. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og Arbeidstilsynet.

Kursinnhold: Teoretisk opplæring

 • Relevante forskrifter;
 • Bruk av personlig verneutstyr;
 • Bruk av kollektivt eller personlig fallsikringsutstyr;
 • Sikker jobb analyse og risikovurdering;
 • Belastningsklasser;
 • Bruk av monteringsveiledning;
 • Planlegging og oppføring av fasadestillas;
 • Planlegging og oppføring av frittstående stillas og rullestillas;
 • Styrke og stabilitetsberegning;
 • Bruk av rør og koblinger;
 • Informasjon om hengende stillas;
 • Informasjon om utkraget stillas;
 • Kunnskap om kontroll;
 • Overlevering til bruker;
 • Bygging inntil offentlig vei;
 • Skilting av stillas;
 • Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle stillaset.

Kursinnhold: Praktisk opplæring

Gjennomføres og dokumenteres av kvalifisert person i egen bedrift.
(Kvalifisert person er en som har samme eller høyere opplæring. Kursbevis legges ved dokumentasjonen.)

XERVON Norway AS // A Company of the REMONDIS-Group